tatemachi hiroshima 2005.8

foreign kazu

tatemachi hiroshima 2005.8